Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH, POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH
I POBYTU GOŚCI W OBIEKTACH PARK INN RESORT

 

WSTĘP

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług noclegowych oraz usług dodatkowych, zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług. 
2. Regulamin został  umieszczony przez Usługodawcę na stronach www Usługodawcy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.


I. Postanowienia ogólne


1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
a. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
b. umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
c. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
d. Usługodawca – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Park Inn Resort, UL. Łowicz Walecki 62, 78650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie; NIP: PL7651462461, REGON: 570343750, prowadzący PARK INN RESORT w Łowiczu Wałecki 62, 78-650 Mirosławiec, Polska.
e. Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy, Usługobiorca może być jednocześnie Gościem,
f. Gość – osoba korzystająca z usług noclegowych lub dodatkowych ofertowanych przez PARK INN RESORT.  Osoba ta może być jednocześnie Usługobiorcą,
g. Formularz rejestracji - formularz internetowy zamieszczony na stronach Usługodawcy, wykorzystywany do rejestracji Usługobiorcy w systemie,
h. Rezerwacja on-line - rezerwacja usług hotelowych dokonywana w systemie w czasie rzeczywistym za pomocą znajdującego się na stronie http://www.parkinnresort.pl/ silnika rezerwacyjnego (Internet Booking Engine),  
i. Dokument autoryzacyjny- dokument określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym:  dane o długości pobytu, wysokości należności za pobyt oraz określające termin wpłaty zadatku za pobyt w PARK INN RESORT. 
2. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym przy użyciu strony WWW i silnika rezerwacyjnego, zobowiązany jest zapoznać z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.
 

II. Sposób dokonania rezerwacji


1. Celem dokonania rezerwacji on-line, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego , którym posługuje się Usługodawca,  niezbędne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych. 
2. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu teleinformatycznego możliwe jest po włączeniu w używanej przez Usługobiorcę przeglądarce internetowej opcji akceptowania plików „cookies” oraz wyłączeniu blokady wyskakujących okienek pop-up.
3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego. 
6. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
a. stronę internetową obiektu i silnik rezerwacyjny (Internet Booking Engine) znajdujący się na stronie internetowej Usługodawcy,
b. wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej obiektu i przesłanie go do obiektu drogą elektroniczną,
c. złożenie zamówienia na pobyt w obiekcie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail),
d. telefoniczne złożenie rezerwacji,
e. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji obiektu tzw. bezpośrednia rezerwacja „z ulicy” .
 

III. Proces rezerwacji


1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wymaganej płatności .
2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę hotelową albo za 1 osobodzień i zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli oferta obejmuje śniadanie lub  inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. dodatkowe usługi gastronomiczne lub SPA) należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Gościa.
4. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN). 
5. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
6. Po dokonaniu rezerwacji w sposób określony w części II ust. 6 lit. b-d powyżej, obiekt prześle na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencyjny, adres e-mail lub numer faksu Dokument autoryzacyjny, określający każdorazowo ważność oferty i wysokość wymaganego zadatku na rezerwowany pobyt. 
 

IV.  Cena za usługi noclegowe oraz usługi dodatkowe


Cennik usług noclegowych/pokoi/pakietów pobytowych w obiekcie jest dostępny na jego stronie internetowej http://www.parkinnresort.pl, zawierający ceny aktualne w dacie dokonywania rezerwacji oraz w tzw. silniku rezerwacyjnym, także dostępnym na stronie internetowej obiektu. Ceny dostępne na stronie internetowej obiektu podane są za pokój za jedną dobę hotelową ze śniadaniem (silnik rezerwacyjny)  lub za tzw. pakiet pobytowy (ceny i pakiety), zawierający cenę ze śniadaniem, obiadokolacją z dodatkowymi usługami lub bez nich. Ceny mogą zawierać również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty. Jeśli dana oferta zawiera śniadanie lub obejmuje inne dodatkowe usługi, to taka informacja jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania rezerwacji lub w Dokumencie autoryzacyjnym wysłanym Usługobiorcy.
Cennik usług gastronomicznych i napojów znajduje się w Restauracji Tawerna Fish & Grill.
 

V. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury


a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Jeżeli dokonanie płatności jest warunkiem jej potwierdzenia Usługobiorca zostanie o tym poinformowany. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu przedpłaty (zadatku) w wysokości ustalonej przez obiekt. Wysokość przedpłaty określona jest w warunkach oferty cenowej.
b. Usługobiorca rezerwujący miejsce hotelowe może uiścić kwotę z tytułu zadatku, o którym mowa wyżej w formie przelewu bankowego, e-przelewu, gotówki lub w formie obciążenia karty płatniczej za pisemną zgodą Usługobiorcy. 
c. Zadatek winien być wpłacony w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym. 
d. Autoryzację kart płatniczych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych. 
e. Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego PARK INN RESORT - 

Bank PKO Bank Polski S.A., numer rachunku IBAN : PL70 1020 2847 0000 1702 0008 5761, SWIFT CODE : BPKOPLPW,

a w przypadku płatności kartowych liczy się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji.

f. Usługodawca wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
g. W przypadku osobistego wynajmu pokoju hotelowego bezpośrednio w Recepcji Obiektu (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy), Obiekt  zastrzega sobie prawo pre-autoryzacji karty płatniczej w chwili meldunku gościa lub bezpośredniego obciążenia karty płatniczej, jeżeli płatność za pobyt ma zostać dokonana przy użyciu karty płatniczej. W przypadku płatności gotówkowej, należność za pobyt zostaje uiszczona z góry. W takiej sytuacji nie ma zastosowania forma „zadatku”.
h. Okres rozliczeniowy w obiekcie wynosi siedem dni, co oznacza, że każdy Usługobiorca rezerwujący pobyt dłuższy niż 7 dni jest zobowiązany do uregulowania należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu. Usługodawca, w uzasadnionych przypadkach,  zastrzega sobie prawo żądania podwyższenia wysokości zabezpieczenia kredytowego na karcie kredytowej Usługobiorcy względnie uregulowanie należności za pobyt w obiekcie we wcześniejszym terminie. 
i. Korzystanie przez Usługobiorcę z dodatkowych świadczeń w resorcie na zasadach tzw. „kredyt Hotel” umożliwiającego dokonywanie zamówień kredytowych („rachunek na pokój”) na usługi towarzyszące pobytowi gościa, może nastąpić wyłącznie po przekazaniu Recepcji obiektu numeru karty płatniczej gościa z datą jej ważności z jednoczesną zgodą gościa na jej obciążenie lub jej pre-autoryzację. „Kredyt Hotel” może również zostać otwarty w przypadku złożenia w recepcji obiektu depozytu gotówkowego – do wysokości złożonego depozytu. Naliczanie wartości zamawianych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania zamówienia Cennikiem Hotelowym i/lub Ofert Specjalnych. 
j.   Akceptowane karty płatnicze : Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.

 

VI. Potwierdzenie rezerwacji


a. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą nadania przez system rezerwacji on-line numeru potwierdzenia rezerwacji albo w chwili otrzymania przez gościa pisemnego potwierdzenia dokonanej rezerwacji od recepcji obiektu, z zastrzeżeniem postanowień pkt VI b-d   poniżej.
b. Rezerwację uznaje się za dokonaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę przedpłaty za pobyt w obiekcie, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu. Przedpłata za pobyt może zostać dokonana gotówką, przelewem bankowym oraz poprzez ściągnięcie środków pieniężnych z karty płatniczej za zgodą Gościa.
c. Dodatkowo system rezerwacji on-line generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Usługobiorcy podany w formularzu.
d. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym w Dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług hotelowych oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych. 


VII. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.


Wyjątkowo – za pisemną zgodą Usługodawcy - istnieje możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie na zasadach określonych poniżej.

Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:

0 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na 60 dni i więcej przed planowanym przyjazdem
0% wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu pomiędzy 59-tym, a 30-tym dniem przed planowanym przyjazdem
0 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu pomiędzy  29-tym a 15-tym dniem przed planowanym przyjazdem 
100 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż 24 godzin przed planowanym przyjazdem lub braku przybycia bez anulowania rezerwacji.

Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Usługobiorcy w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty płatniczej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.

Wniosek o anulowanie rezerwacji być zgłoszona w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.

W odniesieniu do rezerwacji dotyczących okresu szczególnego zainteresowania pobytami,  obiekt zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w Dokumencie Autoryzacyjnym odmiennych warunków anulowania rezerwacji, a nawet całkowitego wyłączenia możliwości złożenia wniosku o anulowanie rezerwacji.

 

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.


1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie. 
2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) ("Ustawa o Prawach Konsumenta").
 

IX. Ochrona danych osobowych


1. Za pośrednictwem strony internetowej www.parkinnresort.pl  zbierane są dane poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Usługobiorcę. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, przy czym odmowa ich podania w określonych wypadkach może uniemożliwić zawarcie umowy.
5. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zgodnie i w zakresie określonym w/w ustawą w celach związanych z realizacją rezerwacji on-line w obiektach resortu. Usługodawca będzie otrzymywał przedmiotowe informacje poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu.
6. Administratorem danych osobowych jest: Park Inn Resort, Łowicz Wałecki 62, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie; NIP: PL7651462461
Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.


X. Tryb postępowania reklamacyjnego


1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana. 
3. Reklamacja powinna:
a. zostać złożona na adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres info@parkinnresort.pl,
b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,
c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.


XI. Postanowienia przejściowe i końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.
3. Data opublikowania regulaminu 17.03.2022 r.


XII. Dodatkowe informacje 


Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00
Doba hotelowa kończy się o godzinie 10.00
 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Park Inn Resort ul. Łowicz Wałecki 62, 78-650 Mirosławiec.

 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy HOTRES Sp. zo.o. z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : info@parkinnresor.pl.
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   
  1. szyfrowania oraz animizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;
Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja